February 02, 2022 | 11:12 am
team ko number 1 bnana hai yeh mind set rato raat nahi banata shaheeh afridi team ko number 1 bnana hai yeh mind set rato raat nahi banata shaheeh afridi