January 31, 2022 | 03:12 pm
hath milanay sae pehlay sajda karo sajda sarfaraz ki naseem shah ko hidayat hath milanay sae pehlay sajda karo sajda sarfaraz ki naseem shah ko hidayat