January 20, 2022 | 02:05 pm
shadab khan aur wahab riaz dou sab sae kamyab teams kay captain shadab khan aur wahab riaz dou sab sae kamyab teams kay captain
shadab khan aur wahab riaz dou sab sae kamyab teams kay captain