February 27, 2021 | 06:43 pm
psl 6 babar ki ek aur shandar innings karachi 7 wickets say kamiyab psl 6 babar ki ek aur shandar innings karachi 7 wickets say kamiyab
psl 6 babar ki ek aur shandar innings karachi 7 wickets say kamiyab