November 30, 2020 | 12:06 pm
sarfaraz ahmed aur muhammad abbas ko qomi squad join karnay ki ijazat mil gai sarfaraz ahmed aur muhammad abbas ko qomi squad join karnay ki ijazat mil gai
sarfaraz ahmed aur muhammad abbas ko qomi squad join karnay ki ijazat mil gai