October 16, 2020 | 10:20 am
qomi t20 sindh ko 70 runs kay bhari margin sae shikast qomi t20 sindh ko 70 runs kay bhari margin sae shikast
qomi t20 sindh ko 70 runs kay bhari margin sae shikast