September 23, 2020 | 11:13 am
sakht tanqed karnay waly bhari tankha par pcb ka hisa ban kar khamosh sakht tanqed karnay waly bhari tankha par pcb ka hisa ban kar khamosh
sakht tanqed karnay waly bhari tankha par pcb ka hisa ban kar khamosh