September 12, 2020 | 10:01 am
misbah sae mutaliq batay mazi ka hisa ab sath kaam kar rahy hein Yousuf misbah sae mutaliq batay mazi ka hisa ab sath kaam kar rahy hein Yousuf