March 23, 2023 | 01:06 pm
babar azam ko sitarae imtiaz sae nawaz dia gaya babar azam ko sitarae imtiaz sae nawaz dia gaya